Biuletyn Informacji Publicznej

ulicaWiejska 77
kod pocztowy
miejscowość
województwo
powiat

telefon
e-mail

NIPOrgany i osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje


Tryb działania
Redakcja BIP45 – 240
Opole
opolskie
Opole

77 455 68 93
szkola@psp25.opole.pl

754 23 23 7081. Dyrektor szkoły – mgr Benedykta Plicko
2. I Wicedyrektor szkoły – mgr Joanna Łyczko
4. Główna księgowa –
5. Rada Pedagogiczna
6. Samorząd Uczniowski
7. Rada Rodziców.
Szczegółowe zadania organów szkoły określone są w Statucie szkoły, natomiast zadania osób sprawujących funkcje kierownicze w Regulaminie organizacyjnym. Organy szkoły współpracują ze sobą przy jednoczesnym zachowaniu swobody działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji .


W Publicznej Szkole Podstawowej nr25 obowiązuje następujący tryb działania:
Dyrektor:
dokonuje przyjęcia uczniów do szkoły na podstawie Regulaminu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
podejmuje decyzje związane z przyjęciem  do pracy i zwolnieniem  z pracy nauczycieli         i pracowników niepedagogicznych;
podejmuje decyzje w sprawie nadania  stopnia nauczyciela kontraktowego.
 
Sekretariat:
prowadzi obsługę interesantów,  kierując sprawy do odpowiednich komórek;
wydaje legitymacje szkolne, świadectwa szkolnych, duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw oraz odpisów arkuszy ocen;
wydaje zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły uczniów;
prowadzi bieżące sprawy związane z uczniami;
prowadzi księgi uczniów, księgi ewidencji dzieci oraz monitorowanie realizacji obowiązku     w szkole;
nadzoruje sprawy związane z przebiegiem rekrutacji do szkoły;
obsługuje moduł Sekretariat aplikacji UONET +;
wprowadza dane do Systemu Informacji Oświatowej (SIO);
prowadzi rejestr: faktur, korespondencji, pieczęci i pieczątek, znaczków pocztowych;
 
Kadry:
prowadzą rejestr pracowników;
wydają  pracownikom na ich wniosek zaświadczenia  o zatrudnieniu, wynagrodzeniu;
prowadzą rejestr zwolnionych pracowników;
prowadzą rejestr wydanych decyzji administracyjnych związanych z nadaniem nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego;
prowadzą ewidencję czasu pracy pracowników;
prowadzą akta osobowe pracowników;
prowadzą ewidencję obowiązkowych badań lekarskich pracowników
( wstępne, okresowe, kontrolne);
przygotowują od strony formalnoprawnej dokumenty dotyczące zatrudniania, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień oraz innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

Dział gospodarczy:
utrzymuje w sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynki i urządzenia techniczne  w szkole;
 utrzymuje czystość wewnątrz budynku oraz posesji szkolnej;
 prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu szkoły;
 prowadzi ewidencję majątku szkoły;
wprowadza dane do „SIO” zgodnie z nadanymi uprawnieniami;
opracowuje roczne i wieloletnie plany remontowe szkoły;
prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych;
sprawuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania sprzętu komputerowego;
 
Archiwum:
Archiwum szkolne prowadzone jest zgodnie z obowiązującą instrukcją archiwizacyjną.

Księgowość:
Księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont.
Prowadzony jest rejestr wydawanych zaświadczeń i innych druków ścisłego zarachowania.   

Korespondencja– szkoła prowadzi dziennik korespondencyjny, pracownik sekretariatu przyjmuje pocztę i przekazuje ją do dyrektora szkoły, dyrektor kieruje sprawy do poszczególnych pracowników w ramach ich kompetencji.
Ponadto dyrektor szkoły przyjmuje strony w wyznaczonych godzinach. Dyrektor podejmuje decyzje zgodnie z zasadami zawartymi w statucie i obowiązujących aktach prawnych oraz na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
Uchwały  zgodnie z przepisami prawa  podejmuje Rada Pedagogiczna, a Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za ich prawidłowe wykonanie.Dyrektor: Spotkanie z dyrektorem szkoły jest możliwe po uprzednim umówieniu telefonicznym w sekretariacie.
Wicedyrektor: Wicedyrektor szkoły przyjmuje w godzinach swojej pracy.
Sekretariat:  czynny w dniachponiedziałek – piątek w godzinach 8:00 do 15:00
obsługa stacjonarna i telefoniczna interesantów;
przyjmowanie dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej;
prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją kancelaryjną;
rejestracja korespondencji przychodzącej do placówki za pomocą umieszczenia pieczątki wpływu, odnotowania informacji w dzienniku korespondencyjnym oraz przekazania poczty dyrektorowi szkoły;
rozdzielenie korespondencji zgodnie z adnotacją dyrektora szkoły;
załatwianie spraw według kolejności daty wpływu oraz stopnia pilności;
wydawanie dokumentów tj.: legitymacje szkolne, świadectwa szkolne, duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw oraz odpisów arkuszy ocen, ponadto wystawianie zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły uczniów.
Za wydanie duplikatu świadectwa oraz duplikatu legitymacji (w przypadku zniszczenia/zgubienia)  pobierana jest opłata skarbowa.

Redaktor: Benedykta Plicko
tel: 77 455 68 93
e-mail: b.plicko@psp25.opole.pl