Świetlica

Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 8.00 oraz 12.30 – 16.30.

Celem świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzeniu warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego dzieci mają czas na dowolną zabawę zgodną ze swoimi upodobaniami jak i zajęcia tematyczne wzbogacające wiadomości i doświadczenia uczniów.

Zajęcia prowadzone w świetlicy realizują następujące cele i zadania wychowawcze:

  1.  rozwijają umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie, rysowanie, kolorowanie, wydzieranie, modelowanie);
  2.  ćwiczą umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzają zainteresowania czytelnicze (czytanie bajek, baśni, opowiadań, prasy dla dzieci);
  3.  wzbogacają posiadane wiadomości, zaspokajają ciekawość świata (czytanie książek, przeglądanie encyklopedii, rozmowy, pogadanki, gry dydaktyczne i edukacyjne);
  4.  kształtują umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowania pytań i odpowiedzi (rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy typu: „Dokończ zdanie”, „20 pytań”);
  5.  kształtują umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, odrabianie prac domowych);
  6.  ćwiczenia umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu, wierszy, piosenek (zajęcia muzyczne, inscenizacje) wyzwalają ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, pisanie lub rysowanie bajek, konkursy);
  7.  kształtują ekspresję ruchową i sprawność fizyczną, wyrabiają koordynację ruchową (gry i zabawy sportowe w sali i na boisku szkolnym).

Szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbanie o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, reguł, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania i słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań, uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, ponoszenia odpowiedzialności za wykonane zadania. Przyzwyczajanie do utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie.

Regulamin Świetlicy: