Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bip-psp25.opole.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015.09.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.04.04

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
 i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie ) –  publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.

2.  Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

3.   Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

4.   Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.   Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

6.   Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

7.   Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

8. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

9.   Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

10.   Niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Działowski

e mail: b.dzialowski@psp25.opole.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4556893. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowe, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie , kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Htpp://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła prowadzi swoją podstawową działalność przy ul. Wiejskiej 77, prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście drugie, od strony boiska szkolnego, prowadzi do sali gimnastycznej, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek jest dwupiętrowy, nie posiada windy. Interesanci obsługiwani są w sekretariacie na pierwszym piętrze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze budynku, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Korytarze są szerokie. Brak pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. W szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu. Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym.

Sposób dojazdu

Budynek szkoły znajduje się wzdłuż ulicy Wiejskiej, obok Publicznego Przedszkola nr 30.  Dojście piesze możliwe jest z przystanku na ulicy Pużaka Grabowa (autobusy 3  7  11  15  18  25) oraz przystanku na ul. Wiejskiej (nr autobusu nr 5). Brak w okolicy postoju taksówek.