Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe „Laboratoria Przyszłości”

 • Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
 • o wartości nieprzekraczającej 60 000,00 zł
 • zg. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 im. gen Władysława Sikorskiego 
 • NIP 754-23-23-708
 • REGON 000698390
 • zaprasza do składania ofert cenowych  na :

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Wyposażenie i pomoce dydaktyczne „Laboratoria Przyszłości”
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wyposażenie podstawowe i dodatkowe pomoce dydaktyczne zgodne z wykazem Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”

 • Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 • Wykonawca związany jest ofertą 60 dni.
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wykonania przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach : pierwszy – do 20 grudnia 2021 r, drugi do 31 marca 2022 r. Terminy realizacji zamówienia określają datę dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna zawierać:

 • pieczątkę firmową,
 • datę sporządzenia,
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpis czytelny wykonawcy
 • cenę netto/brutto (uwzględniającą wszystkie koszty)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: szkola@psp25.opole.pl lub (pocztą, dostarczona osobiście) na  adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 im. gen Władysława Sikorskiego, ul. Wiejska 77 do dnia 09.12.2021 r. wraz  z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej ocen

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów na e-mail.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Benedykta Plicko pod numerem telefonu 77 455 68 99 oraz adresem email: szkola@psp25.opole.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *